Có 1 kết quả:

xa ngao

1/1

xa ngao

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con nghêu