Có 1 kết quả:

phong xuất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Túa ra ồ ạt đông đảo như đàn ong.