Có 1 kết quả:

phong chuẩn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sống mũi cao.