Có 1 kết quả:

phong tụ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại đông đảo như ong.