Có 1 kết quả:

phong yêu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lưng ong, chỉ cái lưng thon nhỏ của đàn bà đẹp, thắt lại như lưng con ong.

Một số bài thơ có sử dụng