Có 1 kết quả:

phong mật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chất nước dính, ngon ngọt và bổ, do loài ong làm ra, tức mật ong.

Một số bài thơ có sử dụng