Có 1 kết quả:

phong nghị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ong và con kiến, chỉ lòng trung với vua ( như con ong con kiến trung thành với ong chúa, kiến chúa ) — Loài ong và loài kiến đi đâu thường kéo theo cả bầy, do đó chỉ sự đông đảo.

Một số bài thơ có sử dụng