Có 1 kết quả:

phong lạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Sáp ong.