Có 1 kết quả:

phong khởi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nổi lên như ong, ý nói đông đảo mạnh mẽ lắm.

Một số bài thơ có sử dụng