Có 1 kết quả:

diên du

1/1

diên du

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

(như: du diên 蚰蜒)

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sên.