Có 1 kết quả:

phỉ liêm

1/1

phỉ liêm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con gián

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con gián.