Có 1 kết quả:

phỉ liêm

1/1

phỉ liêm

phồn thể

Từ điển phổ thông

con gián