Có 1 kết quả:

khương lang

1/1

khương lang

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con bọ hung