Có 1 kết quả:

quyền cục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cong lại, uốn cong, không duỗi, không thẳng ra được.

Một số bài thơ có sử dụng