Có 1 kết quả:

tinh đình

1/1

tinh đình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con chuồn chuồn

Từ điển trích dẫn

1. Con chuồn chuồn. ◇Đỗ Phủ 杜甫: “Xuyên hoa giáp điệp thâm thâm hiện, Điểm thủy tinh đình khoản khoản phi” 穿花蛺蝶深深見, 點水蜻蜓款款飛 (Khúc giang 曲江) Nhiều con bươm bướm châm hoa hiện ra, Những con chuồn chuồn điểm nước chậm chậm bay.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con chuồn chuồn.

Một số bài thơ có sử dụng