Có 1 kết quả:

quả loả

1/1

quả loả

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con tò vò