Có 1 kết quả:

yển đình

1/1

yển đình

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con thằn lằn

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thằn lằn.