Có 1 kết quả:

đề lao

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài ve. Con ve sầu.