Có 1 kết quả:

đại mội

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con đồi mồi. Như các chữ Đại mội 玳瑁 viết với bộ Ngọc.