Có 1 kết quả:

oa lư

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái nhà rất nhỏ ( bằng cái vỏ ốc sên ).

Một số bài thơ có sử dụng