Có 1 kết quả:

qua ngưu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con sên. Cũng đọc Oa ngưu. Còn có tên là Khoát du. Cũng thường gọi tắt là Qua.