Có 2 kết quả:

oa xáqua xá

1/2

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Oa lư 蝸廬 — Oa xá: Cái nhà nhỏ, cũng như cái hang cái tổ. » Ba gian oa xá tháng ngày tiêu dao « ( Trinh thử ).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Căn nhà rất nhỏ bé ( như vỏ con sên ).