Có 1 kết quả:

đường điêu

1/1

đường điêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

một loài ve sầu sắc xanh, tiếng trong

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loài ve sầu, tiếng kêu trong và cao.