Có 1 kết quả:

mã hoàng

1/1

mã hoàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

một thứ đỉa lớn