Có 1 kết quả:

đằng xà

1/1

đằng xà

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

con rắn bay