Có 1 kết quả:

đế đông

1/1

đế đông

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cầu vồng

Một số bài thơ có sử dụng