Có 1 kết quả:

loa si

1/1

loa si

phồn thể

Từ điển phổ thông

con ốc sên