Có 1 kết quả:

chung tư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Con giọt sành.

Một số bài thơ có sử dụng