Có 1 kết quả:

bàn long

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con rồng nằm. Chỉ người tài chưa gặp thời.

Một số bài thơ có sử dụng