Có 1 kết quả:

thiền thuế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xác của con ve, dùng làm vị thuốc — Chỉ sự thay đổi, sự lột xác, sự giải thoát.