Có 1 kết quả:

hiết hổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con thạch sùng.