Có 1 kết quả:

oách khuất

1/1

oách khuất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phải chịu thua kém người khác

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ sự bất đắc chí, thất vọng, nản lòng.

Một số bài thơ có sử dụng