Có 1 kết quả:

tần châu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hạt ngọc trai.