Có 1 kết quả:

cổ độc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những thứ hại người.