Có 1 kết quả:

cổ tật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh mê loạn — Chúng bị mê hoặc bởi nữ sắc.