Có 1 kết quả:

tàm cô

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người con gái nuôi tằm.