Có 1 kết quả:

tàm tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruột tằm. Chỗ chứa tơ trong bụng tằm.

Một số bài thơ có sử dụng