Có 1 kết quả:

tàm mẫu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người đàn bà nuôi tằm.