Có 1 kết quả:

tàm thần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Vị tổ của nghề nuôi tằm, được các nhà tằm thờ cúng.

Một số bài thơ có sử dụng