Có 1 kết quả:

tàm nga

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con ngài, tức con tằm sắp thành bướm.