Có 1 kết quả:

tàm y

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cái kén của con tằm — Cái áo lụa, dệt bằng tơ tằm.