Có 1 kết quả:

huyết lực

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu và sức khoẻ, ý nói làm việc gì đến quên cả mạng sống.