Có 1 kết quả:

huyết băng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bệnh đàn bà, kinh nguyệt có quá nhiều và không dứt ( Hémorrhagle ).