Có 1 kết quả:

huyết tâm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lòng rất thành thật.