Có 1 kết quả:

huyết kị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tránh máu, chỉ những ngày ăn chay, không sát sinh.