Có 1 kết quả:

huyết tính

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tính nóng nảy.