Có 1 kết quả:

huyết tộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họ hàng máu huyết.