Có 1 kết quả:

huyết hãn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu và mồ hôi. Chỉ công lao khó nhọc.