Có 1 kết quả:

huyết dịch

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Máu ( Vì thể lỏng nên gọi là Dịch ), cũng gọi tắt là Huyết.