Có 1 kết quả:

huyết lâm

1/1

huyết lâm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bệnh đái ra máu